LOGO_Icon_03.png

BIJLESSEN

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen vinden veel kinderen een moeilijke vaardigheid. Problemen met begrijpend lezen kunnen ervoor zorgen dat een kind minder goed informatie verzamelt en daardoor minder kennis opdoet. Bij Bijzonder Jij leren kinderen plezier te hebben met lezen wat uiteindelijk hun wereld vergroot en begrijpend lezen vooruitgaat.

WAT IS BEGRIJPEND LEZEN?

Lezen om te leren.

Begrijpend lezen is een tekst echt begrijpen om kennis te vergroten en deel te nemen aan de maatschappij. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden die begrijpend lezen makkelijker maken:

 1. Leesplezier

 2. Woordenschat

 3. Kennis van de wereld om u heen

 4. Technisch lezen

 

Om begrijpend lezen te ontwikkelen is het belangrijk om verschillende soorten teksten te lezen, zoals sprookjesboeken, stripboeken, informatieboeken en gedichten. Door veel lezen (leeskilometers) leert een kind meer woorden, meer over de wereld en gaat het technisch lezen vooruit.

Mist uw kind plezier met lezen?

Dan kunnen de bijlessen begrijpend lezen van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen samen met uw kind om lezend leren onder de knie te krijgen. Meld u aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

BEGRIJPEND LEZEN OP DE BASISSCHOOL

In groep 1 t/m 8 begrijpend te leren lezen.

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen technisch lezen, over het begrip, inferenties maken en hun woordenschat vergroten. In elke groep oefenen kinderen lezen en leren ze de verschillende soorten teksten te begrijpen.

Groep 1 & 2

Kinderen leren begrijpend luisteren met interactieve leesmomenten in de kring en het bespreken van prentenboeken. Ook leren ze in de speelhoeken dat er allerlei soorten teksten zijn, zoals een krant in de ‘huishoek’.

 

Groep 3

Kinderen leren vlot te lezen en ontdekken leesplezier. De focus is het begrijpen van de betekenis van een zin door deze te verbinden met een plaatje.

 

Groep 4

Kinderen leren hun eigen kennis aan de nieuwe tekst te koppelen door veel vragen te stellen, voorspellen waar de tekst overgaat en vergelijken hun eigen ervaringen om de nieuwe informatie eigen te maken.

Groep 5

Kinderen leren verschillende, eenvoudige teksten te lezen en begrijpen, zoals informatieteksten, gedichten, verhalen en nieuwsberichten.

 

Groep 6 t/m 8

Kinderen leren kritisch lezen en verbanden leggen in een tekst. Ook wordt er verwacht dat een kind vragen kan beantwoorden die niet letterlijk terug te vinden zijn in de tekst. Zoals: ‘Wat denk je dat de schrijver bedoelt met….?’

Ervaart uw kind leesmoeilijkheden?

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk leesaspect uw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om begrijpend lezen onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in.

BEGRIJPEND LEZEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Elk vak heeft te maken met begrijpend lezen.

In het voortgezet onderwijs zit het vak begrijpend lezen verweven in het vak Nederlands. De leerlingen leren steeds complexere literaire teksten en informatieve teksten te lezen. Het doel van begrijpend lezen is de actieve strategische aanpak van teksten toe te passen in andere functionele teksten, zoals bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.

 

Begrijpend lezen is dus een vaardigheid die in alle vakken terugkeert. De goede lezers maken doorgaans meer gebruik van leesstrategieën als: voorspellen, samenvatten, vragen stellen tijdens het lezen, herhaald lezen en inferenties maken (nieuwe informatie koppelen aan aanwezige kennis). 

 

Heeft uw kind moeite om teksten begrijpen?

Niet alle kinderen in het voortgezet onderwijs lukt het om leesstrategieën toe te passen. De onderwijsprofessionals van Bijzonder Jij helpen kinderen functionele teksten van alle vakken aan te pakken. Plan een vrijblijvend intakegesprek in.

LEESDIDACTIEK VAN BIJZONDER JIJ

Lezen, denken, begrijpen en actief vastpakken.

Met de bijlessen begrijpend lezen en huiswerkbegeleiding werkt Bijzonder jij met een leesdidactiek van Frey, Fisher en Hattie (2016). Zij hebben onderzoek gedaan naar welke activiteiten effectief zijn bij begrijpend lezen. Onder andere de volgende activiteiten:

 • Herhaald lezen.

 • Aantekeningen maken.

 • Vragen stellen voor, tijdens en na het lezen.

 • Stimuleren van een discussie over een tekst.

 • Voorspellen.

 • Samenvatten.

 • Inferenties maken (nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis).

In een bijles pakt een onderwijsprofessional samen met een kind de tekst ‘beet’. Dit houdt in:

 • Tekst lezen: samen een tekst hardop lezen waarin 1 strategie centraal staat.

 • Denken over de tekst: hardop nadenken over een tekst en bespreken.

 • Tekst begrijpen: een kind past de strategie toe en leert tijdens het lezen vragen te stellen.

 • Tekst actief vastpakken: de nieuwe informatie uit de tekst koppelen aan de aanwezige kennis van een kind en verder nadenken.

INTAKEGESPREK

Voor begrijpend lezen bijles of begeleiding.

Iedere begeleidingsvorm begint met een intakegesprek. In dit gesprek maakt u en uw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk leesaspect uw kind uitvalt:

 • Hoe staat het met het technisch leesniveau?

 • Is er veel algemene kennis van de wereld?

 • Wat is het woordenschat niveau?

 

Wilt u weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

BIJLES: BEGRIJPEND LEZEN

Werken aan technisch lezen, algemene kennis of woordenschat.

Bijzonder Jij geeft bijlessen begrijpend lezen. Elke bijles wordt door een onderwijsprofessional die gespecialiseerd is in begrijpend lezen gegeven.

 

Intakegesprek

In een intakegesprek maakt u en uw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt de hulpvraag besproken. Er wordt gekeken op welk leesaspect uw kind uitvalt (technisch lezen, algemene kennis van de wereld of woordenschat) en wat de interesses van uw kind zijn (om ook leesplezier te bevorderen).  

Plan van aanpak

Als we weten welk leesaspect van uw kind uitvalt weten onze onderwijsprofessionals precies waarop ze moeten richten. Dit kan met een nulmeting duidelijk worden. Samen met u en uw kind wordt er een plan met positieve doelen opgesteld. Tijdens elke bijles begrijpend lezen wordt er aan deze doelen gewerkt.  

 

Voortgangsgesprek

Na ongeveer een periode van 10 weken volgt er een voortgangsgesprek met u en uw kind, hierin bekijken we of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Er wordt eventueel een nieuw plan gemaakt of de extra hulp wordt afgerond. In een enkel geval brengt de onderwijsprofessional een advies uit om verder onderzoek te doen als de ontwikkeling stagneert. 

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? 

Vraag dan een bijles begrijpend lezen bij Bijzonder Jij aan.
 

 

CITOTRAINING: BEGRIJPEND LEZEN

Cito-toets maken is vertrouwen hebben.

Bijzonder Jij geeft citotraining voor begrijpend lezen. Met een Cito-toets wordt er getoetst of een kind kan analyseren wat een schrijver precies zegt, voor wie en met welk doel. Daarnaast speelt stress en druk die kinderen ervaren een rol. Kinderen hebben het gevoel dat ze op dat moment moeten presteren en kunnen last van faalangst krijgen.  

Bij Bijzonder Jij trainen we naast de leesvaardigheden ook om te gaan met zenuwen of druk om een Cito-toets te maken. De leesoefeningen worden aan interesses gekoppeld, denk aan een tijdschrift over een hobby lezen en analyseren. Een kind leert weer met plezier lezen, waardoor ze steviger en met meer zelfvertrouwen de Cito-toets maken. Dit zal de resultaten ten goede komen. Naast vak begrijpend lezen behandelen we ook rekenen en spelling.

Ervaart uw kind druk tijdens deze toetsperiode?

Vraag dan een Citotraining bij Bijzonder Jij aan. 
 

VRAAG OVER ONZE LEESLESSEN?

Meer info over onze bijles, training en begeleiding voor begrijpend lezen.

Wilt u meer weten over onze leeslessen of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.