Bijles en huiswerkbegeleiding

Een kind kan op verschillende manieren studiebegeleiding nodig hebben op het gebied van leren of gedrag.

Bijles en huiswerkbegeleiding – introductie
Ben je op zoek naar bijles en huiswerkbegeleiding in Almere? Dan ben je bij BijzonderJij aan het juiste adres! Bij Bijzonder Jij wordt gewerkt met een team van deskundige medewerkers. Alle medewerkers hebben hun eigen specifieke kwaliteiten en een sterk pedagogisch en didactisch repertoire. Er wordt met veel plezier en interesse gewerkt. Het team van Bijzonder Jij vindt het van groot belang op een gezellige, persoonlijke manier met de leerlingen te werken. Onze overtuiging is dat leerlingen zich op hun gemak moeten kunnen voelen, fouten moeten durven maken en zichzelf moeten kunnen zijn, tijdens het soms al zo moeilijke leerproces. Onze praktijk straalt warmte en huiselijkheid uit; alsof je bij juf thuis komt, zodat zij je extra kan helpen. Naast deze aangename sfeer vinden wij het belangrijk om de kwaliteiten van uw kind in kaart te brengen, maar uiteraard ook precies te weten waar het knelpunt zit, zodat we daar zo effectief en doelgericht mogelijk mee aan de slag kunnen gaan.

Bijles en huiswerkbegeleiding – methodiek
Binnen Bijzonder Jij werken wij in de bijles en huiswerkbegeleiding volgens diverse methodieken vanuit remedial teaching. We herhalen niet Bijles en huiswerkbegeleidingalleen de leerstof door nog eens extra te oefenen, maar we gaan op zoek naar de begeleidingsmogelijkheden die bij het kind/jongere passen, door gebruik te maken van methodes die speciaal gericht zijn op het aanpakken van leerproblemen. Bij Bijzonder Jij kunnen wij (indien nodig) voordat een begeleidingsplan wordt opgesteld, een pedagogisch-didactisch onderzoek doen voor extra informatie.

Bijles en huiswerkbegeleiding – doelgroep
De begeleiding is altijd gericht op het benutten van de kansen van het kind en is zowel geschikt voor kinderen in het basisonderwijs als kinderen op het voortgezet onderwijs en studenten in het MBO. Het kan zo zijn dat een kind/jongere een periode heeft in zijn middelbareschooltijd dat het leren minder goed gaat. Soms komt dat omdat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen die zo erg afleiden dat je je in de klas niet meer kunt concentreren. En soms kun je je er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken.

Tijdens de huiswerkbegeleiding nemen we samen met het kind/de jongere het huiswerk door en leren kinderen/jongeren hoe ze hun werk kunnen plannen en organiseren. Tevens gaan we samen met het kind/jongere op zoek naar de meest passende leerstrategie en maken hierin meteen een vertaalslag naar de eigen meegenomen leervakken, zodat er meteen een toepassing plaats vindt naar de praktijk.
Tevens bieden wij ondersteuning bij het maken van werkstukken of spreekbeurten.

Bij de bijles bepalen wij doelen op gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen en spelling en gaan wij op zoek naar een passende leerstrategie. Naast de doelen per vakgebied, stellen wij ook doelen op om te leren leren.

Huiswerkklas
De huiswerkklas houdt in dat het kind/de jongere het maak- en leerwerk meeneemt naar de praktijk en hier zelfstandig aan de slag gaat. De scholier start met het invullen van de takenplanner; welke taken heb je en in welke volgorde ga je dit maken/leren en gaat vervolgens zelfstandig aan de slag.
We zorgen voor een rustige en prettige werksfeer, waar de scholier optimaal zijn of haar huiswerk kan maken/leren. De begeleiders zijn er voor eventuele vragen.
De huiswerkklas is iedere maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.30 uur.
De scholier hoeft zich van te voren niet aan te melden, maar kan gewoon de praktijk binnenlopen en een werkplek zoeken.
Mochten de begeleiders signaleren dat een scholier moeite heeft met een van de specifieke onderdelen dan zullen zij huiswerkbegeleiding voorstellen.

Voortgezet onderwijs rekenen
Bijzonder Jij biedt bijlessen rekenen met oefenmateriaal voor de verschillende niveaus (1F/2F/3F) en voor de verschillende domeinen.
De regering wil dat leerlingen via het afleggen van een verplichte rekentoets aantonen dat zij voldoende rekenkennis hebben.
Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht geworden in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt tot en met 2014-2015 nog niet mee voor de examenuitslag. Een leerling kan in die jaren dus niet zakken doordat hij de toets niet haalt. Het resultaat van de rekentoets staat wel op de cijferlijst van het examen. Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag.
Scholen nemen de rekentoets digitaal af. In maart de rekentoets 2F en in juni de rekentoets 3F.

Vanaf schooljaar 2015-2016 moet het resultaat van de rekentoets dus voor een groot aantal leerlingen gaan meewegen voor het behalen van een diploma. Vanaf schooljaar 2016-2017 moet dit voor alle leerlingen in het vo en mbo het geval zijn.
Er zijn richtlijnen om de rekenvaardigheid van leerlingen te bepalen. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen, de richtlijnen van de Rijksoverheid. Ze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan.

De referentieniveaus hebben 4 domeinen:

  • getallen;
  • verhoudingen;
  • meten en meetkunde;
  • verbanden.

Extra dienst
Om echt een duidelijk beeld te krijgen van het leerprobleem of de achterstand van uw kind biedt Bijzonder Jij een extra dienst.
Omdat wij zelf jarenlang ervaring hebben in het basisonderwijs weten wij dat de juf of meester als geen ander weet hoe het met de ontwikkeling van uw kind staat.
Het spreekt voor zich dat, wanneer wij een afspraak maken met de leerkracht of intern begeleider van de school van uw kind, wij een nog beter beeld krijgen van uw kind.
Voorbeeld: uw kind heeft moeite met spelling; wij kunnen tijdens de bijles en huiswerkbegeleiding dan alle categorieën met uw kind gaan oefenen, maar de school van uw kind weet door het analyseren van toetsen en het systematisch volgen van vorderingen welke categorieën uw kind beheerst en met welke uw kind nog moeite heeft. Door in gesprek te gaan, kunnen wij een plan opstellen waarbij we met name de categorieën aanpakken die nog niet beheerst worden en er geen onnodige tijd verloren gaat in het opnieuw toetsen.

Werkwijze bijles en huiswerkbegeleiding
Intake
Als u uw kind aanmeldt voor welke begeleidingsvorm dan ook, starten wij het traject altijd met een intake. De intake is bedoeld om kennis met elkaar te maken en om jullie hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Daarnaast formuleren we samen een streefdoel.
Bij de intake vinden we het prettig als uw kind meekomt.

Plan opstellen
Na de intake stellen wij een plan op, waarin we de kwaliteiten en talenten van uw kind/jongere in opnemen. Tevens beschrijven we de werkwijze van de begeleiding en het streefdoel. U krijgt een kopie van het begeleidingsplan.

Evaluatie
Een belangrijk onderdeel van de bijles en huiswerkbegeleiding is de evaluatie. Elke 8 weken vindt er een (tussen)evaluatie plaats door middel van een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we de voortgang van uw kind/jongere. Na dit gesprek stellen we het plan zo nodig bij of ronden we de begeleiding af.
Daarnaast zijn we voor of na de bijles en huiswerkbegeleiding altijd bereid om korte vragen te beantwoorden. Ook per mail kunt u vragen of opmerkingen aan ons kwijt.

Afmeldingen en annuleringen – Bijles en huiswerkbegeleiding
Afmeldingen dienen voor alle activiteiten, begeleidingen en therapieën, ten minste 48 uur voor aanvang per e-mail of telefonisch aan Bijzonder Jij te worden doorgegeven. Indien dit niet 48 uur van te voren geschiedt of er vindt in zijn geheel geen afmelding plaats, dan worden de kosten in rekening gebracht.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze bijles en huiswerkbegeleiding? Wij zijn gevestigd in Almere en zijn makkelijk te bereiken! Wil je een (gratis) adviesgesprek? Neem dan contact met ons op! Onze professionals helpen u graag verder.

Aanmelden

Bekijk onze uitgebreide pagina’s over bijles in Almere

 Bijles Voortgezetonderwijs in AlmereBijles in het plannen in Almere

Bekijk ook onze andere website:
www.almere-bijles.nl
www.bijlesinalmere.nl