LOGO_Icon_03.png

BIJLESSEN

Rekenen

Rekenen is overal. Denk aan het doen van boodschappen en op tijd komen op school. Op de basisschool leert een kind meerdere rekenstrategieën. Als tijdens deze schooltijd het leren even minder goed gaat wordt de rekenontwikkeling van een kind beïnvloed en kan het rekenmoeilijkheden opleveren. Bijzonder Jij helpt kinderen met leren rekenen zodat ze weer meekomen in de klas.  

WAT IS REKENEN?

Rekenen is getallen begrijpen

Rekenen is een van de hoofdvakken op de basisschool. Het hoofddoel dit vak is dat kinderen de wereld om hen heen in getallen leren begrijpen (‘functionele gecijferdheid’). Hiervoor leren de kinderen basisbewerkingen: plus, min, delen en keer bij hele getallen en bij gebroken getallen.

 

In het moderne rekenonderwijs is er ook veel aandacht voor het rekenproces en daarmee voor rekenstrategieën, zoals rijgen en analogie. Kinderen leren relaties, eigenschappen en regels van en tussen getallen ontdekken en toepassen. Daarnaast zijn het handige manieren om sommen handig uit te rekenen.

 

Het is belangrijk dat kinderen weten welke strategie nuttig is om toe te passen en dat ze de strategie juist toepassen in een betekenisvolle situatie, bijvoorbeeld een verhaalsom waaruit een kind de juiste som weet te halen en deze som kan uitrekenen.

 

Rekenen is ook

  • een plan kunnen bedenken:
    Op welke manier ga ik deze som uitrekenen?

  • kunnen schatten:
    Wat is het antwoord ongeveer?

  • jezelf controleren: 
    Klopt het antwoord wel? Hoe weet ik dat zeker?

Heeft uw kind moeite met rekenen?

Dan kunnen rekenbijlessen of huiswerkondersteuning van Bijzonder Jij helpen. Onze onderwijsprofessionals oefenen dan samen met uw kind om de lesstof onder de knie te krijgen. Meld u aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

REKENEN OP DE BASISSCHOOL

In groep 1 t/m 8 rekenen oefenen

In elke groep oefenen de kinderen rekenen en leren nieuwe bewerkingen en rekenstrategieën:

 

Groep 1 & 2

De kinderen oefenen op een speelse wijze het getalbegrip, zoals tellen tot 20, getalsymbolen tot 12 herkennen, weten dat getallen verschillende betekenissen hebben en tegenstelling termen (bijv. lang-kort) herkennen en toepassen. 

Groep 3

De kinderen oefenen plus en minsommen tot 20 met rekenstrategieën ‘rijgen’ en ‘via het tiental’. Met behulp van de getallenlijn worden plus en minsommen tot 20 opgelost. Zo krijgen de kinderen inzicht in de rekenstrategie.  

 

Groep 4

Aan kinderen wordt de getallenlijn tot 100 aangeboden en gebruikt om plus, min en vermenigvuldigsommen tot 100 uit te rekenen. De rekenstrategieën ‘rijgen’ en ‘analogie’ worden dan gebruikt. 

 

Groep 5

Aan kinderen wordt de getallenlijn tot 1.000 aangeboden en gebruikt om plus, min en vermenigvuldigsommen tot 1.000 uit te rekenen. Ook de deeltafels tot 100 komen aan bod. De rekenstrategieën ‘rijgen’ en ‘analogie’ worden dan gebruikt.

 

Groep 6

Aan de kinderen wordt de uitspraak en notatie tot 100.000 aangeboden en toegepast. Daarnaast worden de verhoudingstabel, staartdeling en breuken geïntroduceerd. Aan het eind van groep 6 kent het kind de meeste strategieën.

 

Groep 7 & 8

Wiskundetaal, contexten en de zogeheten toepassingsgebieden staan centraal. De kinderen maken kennis met procenten, kommagetallen, rekenen met breuken en gemiddelden berekenen. Verder onderhouden ze hun basisrekenvaardigheden tot 1.000.  

 

Ervaart uw kind rekenmoeilijkheden? 

Onze onderwijsprofessionals kijken in een intakegesprek met welk rekenaspect uw kind moeite heeft. Bijzonder Jij ondersteunt kinderen om bewerkingen en rekenstrategieën onder de knie krijgen. Boek nu een vrijblijvend intakegesprek in. 

REKENDIDACTIEK VAN BIJZONDER JIJ

Bewegend leren, vertaalcirkel en drieslagmodel.

Met de rekenbijlessen en huiswerkbegeleiding werkt Bijzonder jij met mix van de technieken bewegend leren, vertaalcirkel en het drieslagmodel. De mix wordt volledig afgestemd op de onderwijsbehoeften van een kind.

 

Bewegend leren

Bewegend leren is een bewezen effectieve manier voor het oefenen van basisrekenvaardigheden. Bijvoorbeeld door naar getallen te springen ervaart een kind het verschil tussen tientallen en eenheden. Een grote sprong is 10, een hupje is 1. Ook schuilt er een competitief element in bewegend leren. Bijvoorbeeld door een rekenestafettebaan te doen is een kind meer gemotiveerd om een som snel uit te rekenen.

 

Vertaalcirkel

De vertaalcirkel wordt ingezet om met een leerling te onderzoeken waarom nu juist die som bij dat verhaal hoort. Er wordt gewerkt vanuit een verhaalsom en rekenvraag. Het doel is de rekenvraag te beantwoorden en de verbanden tussen de somgetallen te leggen met de informatie uit het verhaal.

 

Drieslagmodel

Het drieslagmodel wordt ingezet ter ondersteuning van het getalbegrip en rekenen in betekenisvolle situaties. Er wordt stapsgewijs geoefend met context, oftewel verhaalsommen, waarbij plan van aanpak en reflectie centraal staan. De leerling leert te bewijzen waarom het antwoord op de rekenvraag juist is. In combinatie met bewegend leren wordt er een stevige basis gelegd voor functionele gecijferdheid.

INTAKEGESPREK

Voor rekenbijles of huiswerkbegeleiding

Iedere begeleidingsvorm begint met een intakegesprek. In dit gesprek maakt u en uw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt er gekeken op welk rekenaspect uw kind uitvalt; begripsvorming, rekenstrategieën, automatiseren of plan van aanpak en controle.

 

Wilt u weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in.

BIJLES: REKENEN

Rekenen leren met spel & beweging

Bijzonder Jij geeft bijlessen rekenen. Elke bijles wordt door een onderwijsprofessional die gespecialiseerd is in het schoolvak rekenen. In een intakegesprek voor bijlessen maakt u en uw kind kennis met onze onderwijsprofessional en wordt de hulpvraag besproken. Er wordt onder andere getoetst op welk rekenaspect uw kind uitvalt; begripsvorming, rekenstrategieën, automatiseren of plan van aanpak en controle.

 

Als we weten welk rekenaspect van uw kind uitvalt weten onze onderwijsprofessionals precies waarop ze in gaan zetten. Samen met u en uw kind wordt dit gevormd tot een plan met positieve doelen. Tijdens elke bijles rekenen wordt er met spel en beweging aan de doelen gewerkt.

 

Na ongeveer een periode van 10 weken volgt er een voortgangsgesprek met u en uw kind, hierin bekijken we of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Er wordt eventueel een nieuw plan gemaakt of de extra hulp wordt afgerond. In een enkel geval brengt de onderwijsprofessional een advies uit om verder onderzoek te doen als de ontwikkeling stagneert.

 

Heeft uw kind moeite met rekenen?

Vraag dan een bijles rekenen bij Bijzonder Jij aan.

CITOTRAINING: REKENEN

Cito-toets maken is vertrouwen hebben.

Bijzonder Jij geeft citotraining voor rekenen. Met een Cito-toets wordt er getoetst in hoeverre een kind de rekenlesstof kan toepassen in betekenisvolle situaties, oftewel hoe ‘functioneel gecijferd’ is een kind. Daarnaast speelt stress en druk die kinderen ervaren een rol. Kinderen hebben het gevoel dat ze op dat moment moeten presteren en kunnen last van faalangst krijgen. 

 

Bij Bijzonder Jij trainen we naast de rekenvaardigheden ook om te gaan met zenuwen of druk om een Cito-toets te maken. De rekenoefeningen worden op spelenderwijs gegeven, denk aan verhaalsommen omzetten naar tekeningen. Een kind leert leren met plezier, waardoor ze steviger en met meer zelfvertrouwen de Cito-toets maken. Dit zal de resultaten ten goede komen. Naast het vak rekenen behandelen we ook begrijpend lezen en spelling.

 

Ervaart uw kind druk tijdens deze toetsperiode?  

Vraag dan een Citotraining bij Bijzonder Jij aan.

VRAAG OVER ONZE REKENLESSEN?

Meer info over onze bijles, training en begeleiding voor rekenen.

Wilt u meer weten over onze rekenlessen of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 536 9396.